صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 1400/01/25
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 1400/01/25
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/09
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/06
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
صورت های مالی برای دوره نه ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/09
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 - حسابرسی شده 1399/08/21
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري 1399/07/30 1399/08/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 1399/07/29
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 1399/07/29
گزارش پرتفوي ماهانه منتهي به 99.06.31 1399/07/05
گزارش پرتفوي ماهانه منتهي به 99.05.31 1399/06/05
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 99.04.31 1399/05/08
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1399.03.31 1399/05/05
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1399.03.31 1399/04/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 99.03.31 1399/04/03
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 ام اردیبهشت ماه 1399 1399/03/06
صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 29 ام اسفندماه سال 1398 1399/02/28
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 ام فروردین ماه 1399 1399/02/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 ام فروردین ماه 1399 1399/02/08
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 98/12/29 1399/01/20
صورتهای مالی با تائید متولی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 1399/01/20
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 ام بهمن ماه 1398 1398/12/07
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 ام دی ماه 1398 1398/11/07
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 ام آذرماه 1398 1398/10/28
صورتهای مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 ام آذرماه 1398 1398/10/28
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 ام آذر ماه 1398 1398/10/04
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 ام آبان ماه 1398 1398/09/09
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1398 1398/08/21
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 ام مهر ماه 1398 1398/08/08
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/23
صورتهای مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1398 با تائید متولی 1398/07/22
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/03
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/06
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیرماه 1398 1398/05/08
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/24
صورتهای مالی سه ماهه منتهی 31 خرداد ماه 1398 تائید متولی 1398/04/24
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خردادماه 1398 1398/04/05
صورتهاي مالي حسابرسي شده براي سال مالي منتهي به 1397/12/29 (اصلاحیه) 1398/03/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 1398/03/08
صورتهاي مالي حسابرسي شده براي سال مالي منتهي به 1397/12/29 1398/02/25
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 1398/02/10
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 1398/02/07
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 با تائید متولی 1398/02/04
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی 29 اسفندماه 1397 1398/01/20
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 1397/12/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1397 1397/11/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1397 1397/10/26
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1397 با تایید متولی 1397/10/26
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذرماه 1397 1397/10/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1397 1397/09/10
صورتهای مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 با گزارش حسابرس 1397/08/21
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهر ماه 1397 1397/08/07
گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/28
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/28
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 1397/06/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1397 1397/05/09
گزارشهای عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خردادماه 1397 1397/04/27
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/27
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خردادماه 1397 1397/04/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت 1397 1397/03/10
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/03/01
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین 1397 1397/02/10
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی 29 اسفندماه 1396 1397/02/03
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفندماه 1396 با تائید متولی 1397/02/01
گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین منتهی به 29 اسفند 1396 1397/01/29
گزارش ماهانه صندوق سپهر اندیشه نوین - منتهی به 30 بهمن 1396 1396/12/09
گزارش ماهانه صندوق سپهر اندیشه نوین - منتهی به 30 دی 1396 1396/11/10
گزارش عملکرد برای دوره نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/10/26
صورتهای مالی برای دوره نه ماهه منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/10/26
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 با گزارش حسابرس 1396/08/15
گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/07/19
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1396/06/31 با تائید متولی 1396/07/18
صورت ماهه سه ماهه منتهی به 1396/03/31 با تائید متولی 1396/04/31
گزارش عملکرد 1396/04/31
صورت ماهه سه ماهه منتهی به 1396/03/31 با تائید متولی 1396/04/28
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/04/28
صورت های مالی سالانه منتهی به 1395/12/30 با تایید متولی 1396/02/12
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 1396/02/12
صورت های مالی سالانه منتهی به 1395/12/30 حسابرسی شده 1396/02/12
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30آذر ماه 1395 سپهر اندیشه نوین 1395/10/29
صورت مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 صندوق سپهر اندیشه نوین 1395/10/28
گزارش عملكرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 31-03-1395 1395/10/28
صورت‌هاي مالي شش ماهه منتهي به 31/06/1395با گزارش حسابرس 1395/08/17
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/06/1395 1395/08/02
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31/06/1395 با تاييد متولي 1395/07/27
صورتهای مالی براي دوره مالي3 ماهه منتهی به خردادماه 1395 با تائید متولی 1395/04/21
صورت های مالی سالانه منتهی به 1394/12/29 حسابرسی شده 1395/02/13
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29 1395/01/29
صورت های مالی سالانه منتهی به 1394/12/29 با تایید متولی 1395/01/22
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30/09/1394 1394/10/27
صورتهای مالی 9ماهه منتهی به 30/09/1394 با تاييد متولي 1394/10/27
صورت‌هاي مالي شش ماهه منتهي به 31/06/1394 با گزارش حسابرس 1394/08/18
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31/06/1394 با تاييد متولي 1394/07/19
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31/06/1394 1394/07/19
صورتهای مالی براي دورة مالي3 ماهه منتهی به خردادماه 1394 به تائید متولی 1394/04/22
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1394/03/31 1394/04/21
صورت های مالی سالانه منتهی به 1393/12/29 حسابرسی شده 1394/02/23
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1393/12/29 1394/02/09
صورت های مالی سالانه منتهی به 1393/12/29 با تایید متولی 1394/02/02
صورت های مالی سالانه منتهی به 1393/12/29 1394/01/30
صورتهای مالی 9ماهه منتهی به 30/09/1393 با تاييد متولي 1393/11/19
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30/09/1393 1393/11/14
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30/09/1393 1393/11/12
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31/06/1393 حسابرسی شده 1393/08/28
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31/06/1393 با تاييد متولي 1393/08/05
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31/06/1393 1393/07/27
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31/06/1393 1393/07/22
صورتهای مالی براي دورة مالي3 ماهه منتهی به خردادماه 1393 به تائید متولی 1393/04/18
صورتهای مالی براي دورة مالي3 ماهه منتهی به خردادماه 1393 1393/04/16
گزارش عملكرد براي دورة مالي3 ماهه منتهی به خردادماه 1393 1393/04/15
صورت‌های مالی براي دورة مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1392 به همراه گزارش حسابرس 1393/03/19
صورت‌های مالی براي دورة مالي 2 ماه و 16 روزه منتهي به 29 اسفند ماه 1392 -اصلاحی 1393/02/08
گزارش عملكرد براي دورة مالي 2 ماه و 16 روزه منتهي به 29 اسفند ماه 1392 1393/02/07
صورت‌های مالی براي دورة مالي 2 ماه و 16 روزه منتهي به 29 اسفند ماه 1392 1393/02/07