مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/03/11 (سال مالی) 1399/07/09
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/03/11 (تغییر متولی) 1399/07/09
صورت جلسه مجمع صندوق سپهر اندیشه نوین مورخ 1399/03/11 (تغییر متولی) 1399/04/30
صورت جلسه مجمع صندوق سپهر اندیشه نوین مورخ 1399/03/11 (سال مالی) 1399/04/30
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/03/11 1399/03/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/19(سالانه و تغییرات امیدنامه) 1398/04/03
صورت حاضرین مجمع مورخ 1398/03/19 1398/03/19
صورت حاضرین در مجمع مورخ 29 خرداد ماه 1397 1397/05/10
صورتجلسه مجمع 29 خردادماه 1397 (اساسنامه) 1397/05/10
صورتجلسه مجمع 29 خردادماه 1397 (امیدنامه) 1397/05/10
صورتجلسه مجمع 29 خردادماه 1397 (سال مالی) 1397/05/10
1397/04/17
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 1397/02/01
صورت جلسه مجمع سالانه سپهر اندیشه نوین منتهی به سال 1395 1396/11/10
صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سپهر اندیشه نوین منتهی به سال 1395 1396/03/21
صورتجلسه مجمع صندوق سپهر اندیشه نوین1 مورخ 25-05-1395 1395/07/13
صورتجلسه مجمع صندوق سپهر اندیشه نوین2 مورخ 25-05-1395 1395/07/13
صورتجلسه مجمع صندوق سپهر اندیشه نوین به تاریخ 1395/03/10 1395/04/21
صورتجلسه مجمع صندوق سپهر اندیشه نوین به تاریخ 94/03/17 1394/08/25
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سپهر اندیشه نوین سال 1392 1393/06/23
صورتجلسه مجمع صندوق سپهر اندیشه نوین به تاریخ 26/12/93 1393/02/30