اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
0- سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول و بازار دوم فرابورس حداقل ٤٠% و حداکثر ٦٠% از دارائيهاي صندوق
1- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
   1-1 پذیرفته شده در بورس تهران پذیرفته شده در بورس تهران
   1-2 پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداكثر ٥% از دارایی های صندوق
2- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یك صنعت حداكثر ٣٠% از دارایی های صندوق
3- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس حداكثر ١٠ %از كل دارايي هاي صندوق
4- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداكثر ٥% از سهام و حق تقدم منتشره ناشر
5- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق
6- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٤٠ % و حداکثر ٦٠ % از دارائيهاي صندوق