بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

ارکان صندوق

بازارگردان

کارگزاری تامین سرمایه نوین

حسابرس صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین به همراه توضیحات