بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
تغییرات امیدنامه منطبق با مجمع سالانه منتهی به 1395 1396/03/21
تغییرات امید نامه منطبق با مجمع 1392/12/26 1395/07/13
تغییرات امیدنامه طبق صورتجلسه مورخ 25-05-95 1395/07/13
تغییرات بند 4- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی 1395/07/12
تغییر محل اقامت صندوق 1395/04/21
اصلاح امیدنامه 1394/07/14
دریافت مجوز فعالیت 1392/07/11