تغییر محل اقامت صندوق

به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند محل اقامت صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین به آدرس بلوار نلسون ماندلا(آفریقا)، بلوار گل آذین، شماره ٢٣، کد پستی ١٩١٥٧١٥٣٥١ تغییر یافته است.