دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانك اقتصاد نوين 1,200,000 %60.00
2 شركت تامين سرمايه نوين 800,000 %40.00