ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران ، بلوار نلسون ماندلا(آفریقا) ، بلوار گل آذین ، شماره ٢٣ تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 دفتر مرکزی 1 تهران ، بلوار نلسون ماندلا(آفریقا) ، بلوار گل آذین ، شماره ٢٣ 84341451