جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 206,147 49.21 295,415 59.37 299,710 59.93 314,124 60.88
اوراق مشارکت 82,895 19.79 77,080 15.49 73,403 14.68 95,244 18.46
سپرده بانکی 153,276 36.59 113,514 22.81 117,778 23.55 99,194 19.22
وجه نقد -,541 -0.13 -1,478 -0.3 -2,609 -0.52 50 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -22,907 -5.47 13,065 2.63 11,835 2.37 7,381 1.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 91,062 21.74 90,365 18.16 92,256 18.45 96,544 18.71