بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 196,626 47.46 237,136 59.31 242,797 58.56 232,751 55.1
اوراق مشارکت 83,621 20.18 57,067 14.27 65,002 15.68 77,801 18.42
سپرده بانکی 156,760 37.83 95,881 23.98 95,543 23.04 92,530 21.91
وجه نقد -,456 -0.11 -,953 -0.24 -1,113 -0.27 50 0.01
سایر دارایی ها -22,269 -5.37 10,673 2.67 12,398 2.99 19,251 4.56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 91,642 22.12 82,149 20.55 80,468 19.41 75,006 17.76