بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 199,515 48.04 253,044 58.09 278,138 59.82 291,755 59.75
اوراق مشارکت 83,342 20.07 72,017 16.53 71,732 15.43 86,690 17.75
سپرده بانکی 155,062 37.33 95,381 21.9 97,480 20.97 97,136 19.89
وجه نقد -,468 -0.11 -1,101 -0.25 -1,025 -0.22 0 0
سایر دارایی ها -22,156 -5.33 16,255 3.73 18,611 4 12,681 2.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 91,100 21.93 80,022 18.37 82,761 17.8 85,291 17.47