بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 194,613 46.45 165,823 50.68 157,401 48.85 158,584 47.26
اوراق مشارکت 88,900 21.22 95,412 29.16 52,302 16.23 53,502 15.95
سپرده بانکی 162,784 38.85 103,792 31.72 106,528 33.06 118,480 35.31
وجه نقد -,321 -0.08 -1,021 -0.31 -1,655 -0.51 50 0.01
سایر دارایی ها -27,077 -6.46 -36,797 -11.25 7,610 2.36 4,910 1.46
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 95,017 22.68 67,661 20.68 61,061 18.95 53,124 15.83