جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 209,913 49.8 308,858 59.35 324,163 58.5 345,080 60.17
اوراق مشارکت 83,507 19.81 86,207 16.57 102,250 18.45 114,876 20.03
سپرده بانکی 152,422 36.16 115,251 22.15 116,801 21.08 99,229 17.3
وجه نقد -,560 -0.13 -1,587 -0.3 -1,208 -0.22 50 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -23,791 -5.64 11,657 2.24 12,156 2.19 14,291 2.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 91,600 21.73 99,253 19.07 110,880 20.01 122,351 21.33