بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 202,658 46.97 114,737 43.34 129,238 45.95 127,395 45.48
اوراق مشارکت 11,696 2.71 26,310 9.94 37,921 13.48 43,940 15.69
سپرده بانکی 170,384 39.49 111,682 42.19 102,528 36.46 96,912 34.6
وجه نقد -,243 -0.06 -,499 -0.19 -,611 -0.22 50 0.02
سایر دارایی ها 146,316 33.91 12,442 4.7 12,057 4.29 11,789 4.21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 101,314 23.48 62,954 23.78 70,718 25.15 69,397 24.78