بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 194,169 46.85 205,027 56.66 231,121 60.64 229,904 60.01
اوراق مشارکت 84,670 20.43 47,183 13.04 43,584 11.43 53,773 14.04
سپرده بانکی 158,794 38.31 103,570 28.62 98,649 25.88 91,201 23.81
وجه نقد -,422 -0.1 -,821 -0.23 -,797 -0.21 50 0.01
سایر دارایی ها -22,816 -5.51 6,874 1.9 8,608 2.26 8,189 2.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 92,211 22.25 77,637 21.46 83,432 21.89 81,925 21.38