بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 192,584 46.31 160,359 48.98 168,926 50.3 187,098 51.64
اوراق مشارکت 87,346 21.01 59,935 18.31 64,577 19.23 28,816 7.95
سپرده بانکی 160,540 38.61 101,902 31.13 97,607 29.07 142,064 39.21
وجه نقد -,378 -0.09 -1,386 -0.42 -,177 -0.05 50 0.01
سایر دارایی ها -24,335 -5.85 6,571 2.01 4,874 1.45 4,285 1.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 92,799 22.32 59,859 18.28 66,218 19.72 74,388 20.53