بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/07/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 197,965 46.51 142,332 48.42 158,539 51.3 184,595 55.2
اوراق مشارکت 14,125 3.32 40,338 13.72 41,075 13.29 39,928 11.94
سپرده بانکی 167,213 39.29 99,311 33.78 97,064 31.41 98,356 29.41
وجه نقد -,247 -0.06 -,408 -0.14 -67 -0.02 50 0.01
سایر دارایی ها 140,301 32.96 12,196 4.15 12,001 3.88 11,493 3.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 98,625 23.17 69,705 23.71 69,049 22.34 75,977 22.72