جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 254,812 53.37 682,328 38.9 725,117 40.43 685,160 38.65
اوراق مشارکت 109,791 22.99 605,219 34.5 547,956 30.55 243,052 13.71
سپرده بانکی 157,722 33.03 431,096 24.57 469,002 26.15 796,019 44.91
وجه نقد -,577 -0.12 -,122 -0.01 -80 0 50 0
واحد صندوق 1 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 27 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -44,289 -9.28 35,720 2.04 51,484 2.87 48,228 2.72
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 108,684 22.76 288,190 16.43 305,746 17.05 291,431 16.44