بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 197,567 46.7 172,740 53.65 189,615 56.15 173,752 51.63
اوراق مشارکت 15,410 3.64 39,259 12.19 37,325 11.05 37,702 11.2
سپرده بانکی 165,295 39.07 99,831 31.01 103,823 30.74 106,011 31.5
وجه نقد -,254 -0.06 -,277 -0.09 -,444 -0.13 50 0.01
سایر دارایی ها 135,327 31.99 10,211 3.17 7,384 2.19 19,031 5.65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 97,411 23.03 72,386 22.48 75,930 22.48 74,486 22.13