جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 230,053 52.54 544,647 65.11 708,774 67.36 647,631 61.65
اوراق مشارکت 87,815 20.06 155,919 18.64 196,944 18.72 269,803 25.68
سپرده بانکی 151,119 34.51 129,202 15.45 133,389 12.68 125,690 11.96
وجه نقد -,595 -0.14 -1,096 -0.13 -2,122 -0.2 15 0
واحد صندوق 1 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 30 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -30,582 -6.98 7,803 0.93 15,232 1.45 7,417 0.71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 98,242 22.44 209,397 25.03 282,724 26.87 258,076 24.57