جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 212,592 50.19 326,056 59.52 352,909 59.63 349,237 56.88
اوراق مشارکت 84,058 19.85 99,706 18.2 113,159 19.12 108,255 17.63
سپرده بانکی 151,972 35.88 111,849 20.42 115,095 19.45 127,297 20.73
وجه نقد -,571 -0.13 -1,724 -0.31 -1,183 -0.2 50 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -24,528 -5.79 11,905 2.17 11,894 2.01 29,171 4.75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 92,195 21.77 108,165 19.75 123,396 20.85 126,353 20.58